Prava iz sustava socijalne skrbi odnose se na određena novčana davanja koja ovise prvenstveno o financijskom stanju pojedinca i njegove obitelji te na ostvarivanje prava na socijalne usluge u vezi rješavanja problema i poteškoća pojedinca i obitelji te poboljšanju kvalitete života pojedinca i njegove obitelji u zajednici, (prema Zakonu o socijalnoj skrbi „Narodne novine“ broj 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23. i Zakonu o inkluzivnom dodatku („Narodne novine“ broj 156/23.)).

Navedeno znači da onkološka bolest ne predstavlja sama po sebi osnovu za ostvarivanje pojedinih novčanih naknada i usluga iz sustava socijalne skrbi nego prvenstveno ovisi o ispunjavanju posebnih uvjeta propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi.
Prava iz sustava socijalne skrbi koja se mogu ostvariti su:

4.1. Novčane naknade
4.2. Usluge socijalne skrbi

4.1.   Novčane naknade

Naknade u sustavu socijalne skrbi mogu ostvariti osobe koje ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe vlastitim prihodom ili imovinom niti imaju obveznika uzdržavanja.

Kome se mogu priznati naknade?

 • hrvatskom državljaninu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 • osobi bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 • strancu pod supsidijarnom zaštitom, azilantu i strancu pod privremenom zaštitom te članovima njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, kao i strancu s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima.

Iznimno, osobi koja nema nijedan od navedenih statusa može se priznati pravo na jednokratnu naknadu.

Vrste naknada iz socijalne skrbi su:

 1. zajamčena minimalna naknada
 2. naknada za troškove stanovanja
 3. naknada za ugroženog kupca energenata
 4. naknada za osobne potrebe
 5. jednokratna naknada
 6. naknada za pogrebne troškove
 7. naknada za redovno studiranje
 8. plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu
 9. inkluzivni dodatak
 10. status roditelja njegovatelja
 11. utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja
 12. naknada troškova prijevoza radi školovanja

Važna napomena: Ranije važeća prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu, koji su prestali važiti stupanjem na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku („Narodne novine“ broj 156/23. )  zamijenjeni su jedinstvenom naknadom- inkluzivni dodatak.

Korisnici prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za pomoć i njegu ostvaruju priznato pravo i nakon stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku (1. siječnja 2024. godine) dok im Hrvatski zavod za socijalni rad po službenoj dužnosti rješenjem ne utvrdi ispunjavaju li uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak i to najkasnije do 31. prosinca 2024. godine ako ispunjavaju uvjete za pravo na inkluzivni dodatak i tada će im se pravo na inkluzivni dodatak priznati od 1. siječnja 2024. godine.

Pojedine vrste novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi:

Priznaje se korisniku (samcu ili kućanstvu) koji nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Iznos zajamčene minimalne naknade određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade od 1. siječnja 2024. godine iznosi 150,00 eura.

Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice, a za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad u iznosu od 130% osnovice.

Za kućanstvo se iznos zajamčene minimalne naknade  izračunava zbrajanjem udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

 • 70 % osnovice za odraslu radno sposobnu osobu
 • 95 % osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu
 • 120 % osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja
 • 135 % osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad
 • 70 % osnovice za dijete
 • 80 % osnovice za dijete u jednoroditeljskoj obitelji
 • 90 % osnovice za dijete samohranog roditelja
 • 120 % osnovice za trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda.

Iznos  zajamčene minimalne naknade ne može biti veći od 150 % brutoiznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

U slučaju da samac ili kućanstvo ostvaruju prihod, visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zajamčene minimalne naknade i mjesečnog prihoda samca ili kućanstva.

Beskućniku kojem je osiguran smještaj ili organizirano stanovanje u prihvatilištu priznaje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Download obrasca: Zajamčena minimalna naknada

Priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 500% osnovice (331,80 eura) za samca, odnosno 700% osnovice (464,53 eura) za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, može se jednom godišnje priznati jednokratna naknada u iznosu do najviše 1237,23 eura.

Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Download obrasca: Jednokratna naknada

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima

Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se u postotku od osnovice koja iznosi 120 eura.

Potpora se razvrstava se u pet razina temeljem Liste vrste i težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti definirane propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja, a iznos inkluzivnog dodatka utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi:

 • 600 % osnovice za prvu razinu potpore
 • 400 % osnovice za drugu razinu potpore
 • 360 % osnovice za treću razinu potpore
 • 135 % osnovice za četvrtu razinu potpore
 • 115 % osnovice za petu razinu potpore.

4.2. Usluge socijalne skrbi

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici.

Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge priznaju se ili odobravaju na temelju sveobuhvatne i/ili specifične procjene potreba korisnika, rizika i snaga obitelji i resursa lokalne zajednice, u skladu s individualnim planom promjene ili planom intervencija, radi osnaživanja i bolje socijalne uključenosti.

Zahtjev za odobravanje socijalnih usluga podnosi se Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika.

Pojedine vrste usluga iz sustava socijalne skrbi

Ostvarivanje prava na naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi

Naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi mogu ostvariti osobe koje ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe vlastitim prihodom ili imovinom, niti imaju obveznika uzdržavanja.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu ili usluga podnosi se područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika koje o tome rješava u upravnom postupku donošenjem rješenja.

Rok za donošenje rješenja

Postupak za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi je žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak rok za donošenje rješenja je 15 dana, a ako je potrebno provoditi ispitni postupak rok za donošenje rješenja je 30 dana. Iznimno, kod priznavanja prava na jednokratnu naknadu rok za donošenje rješenja je 8 dana.

Dvostupanjsko rješavanje u upravnom postupku

Stranka nezadovoljna rješenjem protiv istog ima pravo izjaviti žalbu. Žalba se predaje Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji je donio rješenje koje se žalbom pobija, i to u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja. Žalba se može predati u pisanom obliku osobno na adresi Područnog ureda, poslati poštom, dostaviti elektroničkim putem ili izjaviti usmeno na zapisnik u Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Protiv drugostupanjskog rješenja u upravnom postupku može se podnijeti tužba upravnom sudu.