Može li poslodavac otkazati ugovor o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)?

Prema odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.), zabrana otkazivanja ugovora o radu propisana je samo za slučaj privremene nesposobnosti za rad-bolovanja koja je prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću. Dakle, ako privremena nesposobnost nije zbog liječenja i oporavka zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti postoji mogućnost otkazivanja ugovora o radu pod uvjetom da za donošenje odluke o otkazu postoje zakonom opravdani razlozi, s time da privremena nesposobnost za rad nije opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.

Pravna zaštita u slučaju otkaza ugovora o radu

Radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu radnik ima mogućnost u roku od 15 dana od dostave otkaza, odnosno saznanja za otkaz, zatražiti od poslodavca ostvarenje svoga prava. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji zahtjevu radnika, radnik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. Bitno je naglasiti da u slučaju kada radnik smatra da je otkaz ugovora o radu od strane poslodavca protivan zakonu mora uložiti prigovor poslodavcu u roku od 15 dana jer u protivnom gubi pravo da zaštitu traži sudskim putem.

Smanjenje radne sposobnosti zbog onkološke bolesti

U skladu sa Zakonom o radu, ako kod radnika postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom), poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje toga tijela, ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban, koji moraju, što je više moguće odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Radi osiguranja tih poslova, poslodavac je dužan prilagoditi poslove sposobnostima radnika, izmijeniti raspored radnog vremena, odnosno poduzeti druge mjere da radniku osigura odgovarajuće poslove. Ako unatoč tome, ne može radniku osigurati odgovarajuće poslove, odnosno ako je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštenog tijela, poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu uz suglasnost radničkog vijeća.

U sporu između poslodavca i radnika, doktor specijalist medicine rada je nadležan ocijeniti jesu li ponuđeni poslovi odgovarajući.

Što znači znak pristupačnosti i parkiranje za osobu sa invaliditetom?

Znak pristupačnosti je međunarodni simbol pristupačnosti a predstavlja ga plavi kvadrat prekriven bijelom bojom sa stiliziranom slikom osobe u invalidskim kolicima. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, pravo na znak pristupačnosti imaju osobe s utvrđenih najmanje 80% tjelesnog oštećenja ili 60%  oštećenja donjih ekstremiteta. Uz njih, pravo ostvaruju i članovi njihovih obitelji koji vozilo koriste za prijevoz te vozila udruga za osobe s invaliditetom temeljem rješenja koje izdaje nadležno županijsko upravno tijelo. U Gradu Zagrebu to je Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Kako se ostvaruje pravo na znak pristupačnost?

Da bi se ostvarilo pravo na znak pristupačnosti, potrebno je dokazati postotak invaliditeta osobe. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem znaka pristupačnosti, potrebno je predati zahtjev za vještačenje postotka invalidnosti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koji ga prosljeđuje Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ako je provedenim vještačenjem utvrđen propisani postotak tjelesnog oštećenja (80% tjelesnog oštećenja ili 60% oštećenja donjih ekstremiteta) zahtjev se podnosi prema mjestu prebivališta upravnom tijelu u županiji odnosno Grada Zagreba nadležnom za promet. Uz zahtjev se prilaže rješenje o registraciji vozila i dokaz da osoba s invaliditetom kojoj je utvrđen invaliditet najmanje 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osoba koja ima oštećenja donjih ekstremiteta najmanje 60 ili više posto.

Znakovi pristupačnosti se izdaju na rok od pet godina, nakon čega je ponovno potrebno podnijeti zahtjev.

Osoba sa invaliditetom koja je ostvarila pravo na znak pristupačnosti i parkiranje ima pravo parkirati vozilo na mjestima koja su posebno za to označena i drugi vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Zakonom o povlasticama u prometu („Narodne novine“ broj 133/23), koji je stupio je na snagu 15. studenoga 2023. godine regulirana su prava osoba s invaliditetom u vezi ostvarivanja prava na povlastice u prometu, te izdavanje javnih isprava osnovom kojih se mogu ostvariti ta prava.

Javne isprave osnovom kojih se omogućuje ostvarivanje povlastica u prometu za osobe sa invaliditetom i osobe sa oštećenjem organizma su:

 1. Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom izdaje se fizičkim osobama u skladu sa propisanim zakonskim kriterijima, statusu i podacima u Registru osoba s invaliditetom, statusu i podacima u Registru prebivališta, podacima iz Registra vozila, ostalim temeljnim registrima, a omogućuje povlastice:
  • u željezničkom putničkom prijevozu u visini od 75 % od redovne prijevozne cijene vozne karte za 4 putovanja godišnje, te besplatnu vožnju pratitelju kada se osoba sa invaliditetom koristi tom povlasticom za: slijepe osobe, osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhoslijepe osobe, osobe sa potpunim gubitkom sluha na oba uha čije oštećenje organizma iznosi 100%, osobe sa intelektualnim teškoćama (težim i teškim), osobe sa invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje donjih ekstremiteta 70% i više, osobe na trajnoj dijalizi sa 100% tjelesnog oštećenja, djeca sa teškoćama u razvoju, s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja, osobe sa invaliditetom s utvrđenim III: i IV: stupnjem funkcionalnog oštećenja,
  • u pomorskom putničkom prijevozu u visini od 75% od redovne cijene vozne karte i to 4 puta godišnje za osobu sa invaliditetom na svim linijama pomorskog prometa, te besplatnu vožnju pratitelju kada se osoba sa invaliditetom koristi tom povlasticom ili besplatni prijevoz na svim trajektnim linijama sa obvezama javne usluge za osobu sa invaliditetom i dijete sa teškoćama u razvoju, te besplatni prijevoz za pratitelja kada se osoba sa invaliditetom i dijete sa teškoćama u razvoju koriste tom povlasticom i besplatan prijevoz za osobno vozilo kojim se  osoba sa invaliditetom i dijete sa teškoćama u razvoju prevozi za: osobe sa invaliditetom s tjelesnim oštećenjem od 70% i 80%,  te oštećenjem vida od 90% oštećenjem organizma kojima je utvrđen III. I IV: stupanj funkcionalnog oštećenja,  osobe na trajnoj dijalizi sa 100% tjelesnog oštećenja
  • pri korištenju autocesta – oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekte sa naplatom (most, tunel, vijadukt) za osobni automobil kojim se prevozi osoba sa invaliditetom za osobne potrebe za osobe invaliditetom kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta od najmanje 80%
  • za oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnih i priključnih vozila ili prilikom produženja prometne dozvole osobi sa invaliditetom za jedan osobni automobil koji ima u svom vlasništvu odnosno koji koristi na temelju ugovora o leasingu za osobe sa invaliditetom sa najmanje  80% tjelesnog oštećenja, osobe sa tjelesnim oštećenjem koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta najmanje 60%.
 1. Europska iskaznica za osobe sa invaliditetom izdaje se nositeljima Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.
  Osobe koje svoj status invaliditeta dokazuju Europskom iskaznicom za osobe s invaliditetom ostvaruju prava ili koriste komercijalne popuste na usluge u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja priznaju pogodnosti osobama na temelju stečenog statusa invaliditeta i određenih definiranih tjelesnih oštećenja.
  Europska iskaznica za osobe s invaliditetom izdana u jednoj od država članica Europske unije vrijedi i u Republici Hrvatskoj.
 1. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti. Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom imaju fizičke osobe sa najmanje 80% tjelesnog oštećenja odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%.
  Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Postupak izdavanja javnih isprava za ostvarivanje pogodnosti u prometu

Postupak izdavanja navedenih javnih isprava je upravni postupak temeljem kojeg nositelj javne ovlasti AKD (Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.), neposredno rješavajući po službenoj dužnosti, na temelju službenih podataka dostavljenih iz Registra osoba s invaliditetom, koji se vodi pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, izdaje javnu ispravu (Nacionalnu odnosno Europsku iskaznicu za osobe sa invaliditetom i Europsku parkirališnu kartu)  i to prilikom uspostave Informacijskog sustava.

Osobe koje imaju utvrđen invaliditet, odnosno stupanj tjelesnog oštećenja trebaju provjeriti podatke koje se vode u Registru osoba sa invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, odnosno dostaviti dopunu ili ispravak tih podataka, jer se postupak pri AKD-u vodi po službenoj dužnosti osnovom podataka u Registru osoba sa invaliditetom.

Postupak izdavanja navedenih javnih isprava provodi se u ostalim slučajevima  na zahtjev same stranke odnosno osobe sa invaliditetom ili tjelesnim oštećenjem, koje trebaju dokazati postojanje invaliditeta odnosno stupnja tjelesnog oštećenja.

Protiv rješenja AKD-a  izdanom u upravnom postupku može se izjaviti žalba Ministarstvu nadležnom za promet u roku od 15 dana od dana dostave stranci.